Privacy verklaring

Privacyverklaring: Siska Rietveldt // Gezinscoaching
 
In dit document geven wij u informatie hoe onze organisatie (Siska Rietveldt // Gezinscoaching) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen.

Contactgegevens:
U kunt Siska Rietveldt // Gezinscoaching telefonisch bereiken onder nummer: 06-27473617
U kunt ons ook mailen op e-mailadres: gezinscoaching@siskarietveldt.nl

Dienstverlening:
Ten behoeve van onze cliënten verlenen wij zorg gerelateerde diensten en niet-voorbehouden handelingen met betrekking tot die zorg.

Wat wij voor u gaan doen:
Op basis van een door u aan ons te verstrekken opdracht gaan wij u de zorg verlenen die is geïndiceerd dan wel door u wordt gewenst.

Uw persoonsgegevens:
Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten; het cliëntdossier 
In het dossier staat alle informatie die nodig is voor een goede hulpverlening
Onderstaande persoonsgegevens van een cliënt worden verwerkt
1.        Naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens
2.       Het burger service nummer
3.       Nationaliteit en geboorteplaats
4.       Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de cliënt
5.       Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de cliënt, voor zover die noodzakelijk zijn voor de begeleiding van het kind
6.       Gegevens betreffende de aard en het verloop van de begeleiding
7.       Gegevens met het oog op de organisatie van de begeleiding
8.       Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van de financiële vergoeding voor de geleverde zorg
9.       Gegevens als bedoeld onder 1, van de ouders, voogden of verzorgers van de cliënt
10.    Andere dan de onder 1 tot en met 9 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling
Deze gegevens worden tijdens een intakegesprek verzameld.

Daarnaast gaat het om verslagen, beschikkingen, rapporten met adviezen en diagnoses van deskundigen en eventueel rapporten van de rechtbank. Deze gegevens verkrijgen wij via ouders/verzorgers en/of de cliënt en/of vanuit de verschillende gemeenten. Siska Rietveldt // Gezinscoaching en de gemeenten gebruiken hiervoor (veelal) het zogenaamde ‘1 gezin 1 plan’. Indien nodig kan Siska Rietveldt // Gezinscoaching ook informatie opvragen bij de school van de cliënt, bij andere hulpverleningsinstanties of (indien noodzakelijk) bij de Raad voor de Kinderbescherming. Voor het opvragen van deze informatie wordt altijd schriftelijke toestemming aan ouders/verzorgers/cliënt gevraagd.

Delen van informatie?
We geven in principe alleen informatie uit het dossier door aan andere instellingen, na toestemming van een ouder of kind (als het 12 jaar of ouder is). Daarop is één uitzondering: als het noodzakelijk is voor de (acute) hulpverlening aan het kind kan ook zonder toestemming specifieke informatie worden gedeeld. In het algemeen stellen we een ouder en/of kind van tevoren op de hoogte.

Wie heeft inzage in het dossier?
Iedereen die in het dossier genoemd wordt heeft recht op inzage. Maar dat recht op inzage heeft alleen betrekking op de informatie die over de aanvrager zelf gaat.
Ouders met gezag mogen het dossier van hun kind inzien, tenzij Siska Rietveldt // gezinscoaching dat niet in het belang van het kind acht. Ouders met gezag hebben ook het recht om het dossier te bekijken, om gegevens te (laten) corrigeren, het recht op kopieën van gegevens uit het dossier en het recht op vernietiging.
Als het kind 16 jaar of ouder is, mogen ouders het dossier alleen inzien als het kind daarvoor toestemming heeft gegeven.
Kinderen van 12 jaar en ouder mogen hun eigen dossier inzien, tenzij de hulpverlener dat niet in het belang van het kind acht. Zij hebben ook het recht om het dossier te bekijken, om gegevens te (laten) corrigeren, het recht op kopieën van gegevens uit het dossier en het recht op vernietiging.

Inzage aanvragen
Kinderen van 12 jaar of ouder kunnen zelf een verzoek aan ons sturen om het dossier inte zien. Ook ouders kunnen een dergelijk verzoek doen. Wie inzage wil in een dossier, kan dit bekend maken bij Siska Rietveldt // gezinscoaching. Siska Rietveldt // gezinscoaching heeft 2-3 weken de tijd hierop te reageren.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om: 
Met de gegevens die wij van u ontvangen gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een beeld te vormen van uw thuissituatie en om u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft.
Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig heb voor de zorg die wij u verlenen. Na vijftien jaar nadat de zorg die wij aan u hebben verleend is geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens ik van u wel of niet ontvang. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij  vatten deze hieronder samen:
U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens op basis waarvan wij zorg verlenen correct zijn.
Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie bewaren, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zullen wij dan voldoen.
Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan voldoen.
Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zal ik zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
Indien wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?
Het verlenen van goede zorg staat of valt met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie.
Hebben wij onvoldoende informatie om verantwoorde zorg te verlenen, dan zullen wij u informeren dat wij de benodigde of gewenste zorg voor u niet kunnen uitvoeren.

Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij  zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan spreek ik de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met mij. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.
Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www. autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Elektronische communicatie:
Als u mij een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden:
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op websites van Siska Rietveldt // Gezinscoaching en niet voor websites die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Wij garanderen niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijziging van deze privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Cookies:
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Wanneer wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een speciļ¬eke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:
1. De browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
2. Het tijdstip en de duur van uw bezoek;
3.   Welke pagina's bezocht zijn;
4.   Foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.